Aktuelt Minimer
Risikoanalyser

Den utgaven av Maskinforskrift best.nr. 522 som kom i desember i fjor er vesentlig
omskrevet i forhold til den gamle. Den har egentlig ikke innført så mye nytt, men den har
presisert en del momenter som tidligere var litt uklart. En av de viktigste presiseringene
er kravet til en leverandør om å utføre en risikovurdering av en maskin før han starter på
design av maskinen.

Denne risikovurderingen skal utføres i henhold til prinsippene og metodikkene i NS-
EN ISO 12100 og NS-EN ISO 14121. En risikovurdering skal utføres av en gruppe
kompetente personer med god kjennskap til den aktuelle maskinen, og har til hensikt
å avdekke alle momenter med maskinen som kan medføre fare for liv og helse på
arbeidstagere fra maskinen monteres til den en gang i tiden skal tas ut av bruk.

Avdekker risikovurderingen farer ved maskinen, skal det utføres tiltak, enten i form
av designendring på maskinen, innføring av vernetiltak som for eksempel deksler og
overlast/endebrytere eller veiledning til brukerne. På denne måten skal risikoen for
skader på arbeidstagere reduseres til ett minimum.

Hvis man leverer en kran eller løfteinnretning, også løfteredskap, med en
samsvarserklæring, uten å utføre en risikovurdering først, bryter man med teksten i
Maskinforskriften, og dermed lovens krav.

Lars Røise, Teknisk leder, lars@kranpartner.no

| | Tips en venn: Epost