SWP Tilstandskontroll Minimer

DWP Spesialkontroll

Kraner er designet for begrenset levetid, som er spesifisert i lastcykler og lastspektrum, og er ikke relatert til levetid på kalendernivå.

DWP Spesialkontroll, som er i samsvar med ISO 12482, er noe Norsk Kranpartner utfører på kraner som er 20 år eller eldre. ISO 12482 omhandler overvåkning av kranens designlevetid.

En DWP spesialkontroll / bedømmelse går inn på mer detaljer og spesielt inn på kritiske komponenter på stålstruktur / heiseverk på kranen. Spesialbedømmelsen skal omfatte både;

 • en teoretisk del, hvor restlevetiden DWP på hver kritisk komponent på kranen er analysert basert på faktiske registreringer
 • en praktisk del, hvor kranen er underlagt en grundig inspeksjon i samsvar med ISO 9927-1
   

Med en gang en kran har nådd sin designlevetid, kan kranen kun brukes etter en generaloverhaling, basert på at en spesialbedømmelse har blitt gjennomført.

En spesialkontroll skal fastsette tilstand og tiltak på kranen når kontrollen av DWP kan fastsette at kranens bruk vil nå grensene på design perioden tidligere enn neste Periodiske kontroll, eller at en eller flere av følgende punkter indikerer at det må gjøres tidligere.

 • Økning av hyppighet på gitte feil
 • Betydelig økning av last-størrelse
 • Når den Periodiske kontrollen påviser betydelig forringelse av tilstanden på kranen, f.eks. feil eller havarerte elementer, økning i vibrasjoner eller endring i karakteristikk, korrosjon o.l.
 • Betydelig moderniseringer av krankonfigurasjon som forandrer valgte opprinnelige kritiske komponenter
   

Den første DWP spesialkontrollen skal ikke gjenommføres senere enn den spesifiserte operative levetiden på kranen eller heiseverket oppgitt av leverandøren. I de tilfeller eier tar i bruk en brukt kran (overtatt fra annen eier) hvor det ikke finnes noen informasjon om tidligere bruk, skal spesialkontroll utføres i forkant av at kranen tas i bruk.

Eieren av kranen er ansvarlig for å få utført periodisk DWP kontroll (oppfølging av kranens levetid/restlevetid) og for å initiere spesialkontroll med mulige konsekvenser og tiltak, inkludert generaloverhaling (GO). Kraneier skal inkludere rapporten fra spesialkontrollen sammen med servicedokumenter som bakgrunn for fremtidige kontroller. Kraneier skal informere ekspert ingeniøren som utfører spesialkontroll om eventuelle moderniseringer av kranen i etterkant av at kranen ble tatt i bruk.

En rapport på DWP spesialkontrollen lages.
Rapporten skal tas vare på sammen med andre servicedokumenter og kontrollrapporter for kranen. 
Rapporten skal inneholde minimum følgende:

 • En beskrivelse av de kriterier som er brukt
 • Resultat av DWP analysen og betydningsfulle oppdagelser under inspeksjonen
 • Krav til omgående tiltak for å gi tillatelse til ytterligere bruk av kranen, f.eks. reparasjoner, forandring i kontrollintervaller, reduksjon av tillatt last
 • Anbefalinger på tiltak som må utføres innen en gitt driftstid
 • Tidspunkt fram til neste spesialkontroll og GO, om det er nødvendig
 • Modifisert kontrollomfang før neste spesialkontroll