Enter Title Minimer

Levetidsberegning

Kraner er designet for begrenset levetid, som er spesifisert i lastcykler, tidsforbruk og lastspektrum, og er ikke relatert til levetid på kalendernivå.

For kraner som ikke er utrustet med levetidsregistrator, normalt kraner over 20 år, skal en levetidsberegning utføres, basert på tilgjengelig data om bruken.

Den nyreviderte standarden ISO 12482 som omhandler "Overvåkning av kranens designlevetid" beskriver i detalj hvordan en levetidsberegning skal gjennomføres på gamle kraner.

Du som kraneier kan velge mellom å utføre en DWP Spesialkontroll eller bare en Levetidsberegning eller begge deler.

Der hvor Norsk Kranpartner kun skal foreta Levetidsberegning må kraneier delta aktivt i innsamlig av informasjon rundt bruksmønster og hyppighet. Norsk Kranpartner har utarbeidet et vel egnet dokument kalt "Registrering av kranbruk" til bruk for dette formål.

Levetidsberegningen utføres av en ekspert-ingeniør som har bred erfaring i beregning og bruk av kranstandarder og resultatet fremkommer i en fullstendig rapport hvor eventuell Restlevetid klart fremkommer. Rapporten er klar og tydelig og resultatet blir grafisk fremstilt. Bak konklusjonen listes opp de tiltak som er nødvendig og iverksette, men også argumenter hvorfor det må gjøres.

Den beregningssoftware som Norsk Kranpartner har utviklet er meget bra og gir gode resultater og konklusjoner.

Denne analysen dekker ISO 12482 sin teoretiske del, hvor restlevetiden DWP på stålstruktur og heiseverk på kranen er analysert basert på faktiske og tilgjengelige registreringer.