Levetidsberegning - levetidsanalyse

Kraner er designet for begrenset levetid, som er spesifisert i lastcykler, tidsforbruk og lastspektrum, og er ikke relatert til levetid på kalendernivå. For kraner som ikke er utrustet med levetidsregistrator, skal en levetidsberegning/levetidsanalyse utføres, basert på tilgjengelig data om bruken.

ISO 12482 omhandler "Overvåkning av kranens designlevetid" og beskriver i detalj hvordan en levetidsberegning skal gjennomføres på gamle kraner.

Du som kraneier kan velge mellom å utføre en DWP Spesialkontroll eller bare en Levetidsberegning eller begge deler.

Der hvor Norsk Kranpartner kun skal foreta Levetidsberegning må kraneier delta aktivt i innsamling av informasjon rundt bruksmønster og hyppighet. 

Levetidsberegningen utføres av en ekspert-ingeniør som har bred erfaring i beregning og bruk av kranstandarder og resultatet fremkommer i en fullstendig rapport hvor eventuell restlevetid klart fremkommer. Rapporten er klar og tydelig og resultatet blir grafisk fremstilt. 

I konklusjonen listes opp det opp de tiltak som er nødvendig å iverksette, men også argumenter for hvorfor det må gjøres.

Levetidsberegning dokument